1. Określenia

Określenia użyte w zasadach ogólnych należy rozumieć w następujący sposób:

  • Zasady ogólne – niniejsze zasady ogólne zamieszczania reklam w portalu Leśne Rzemiosło oraz powiązanych z nią zweryfikowanych profili w serwisach społecznościowych, należących do Leśnego Rzemiosła;
  • Leśne Rzemiosło – Właścicielem Serwisu Lesne-rzemioslo.pl jest TOMASZ PATERSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEŚNE RZEMIOSŁO TOMASZ PATERSKI, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: Manieczki os. Słowiańskie 56, 63-112 Brodnica oraz adres do doręczeń: ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7851762535, REGON 365322459, adres poczty elektronicznej: reklama@lesne-rzemioslo.pl;
  • Reklamodawca – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca zamieszczenie reklam;
  • Reklamy – środki reklamy internetowej przeznaczone do zamieszczenia w określonym miejscach, które są szczegółowo opisane pod adresem: (tu link do strony „Reklama”)
  • Portal – portal internetowy Leśne Rzemiosło, prowadzony przez TOMASZA PATERSKIEGO, dostępny pod adresem www.lesne-rzemioslo.pl oraz pod adresem będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi, oraz inne należące do Leśnego Rzemiosła profile i serwisy internetowe.

2. Warunki realizacji

§1

1. Reklama jest zamieszczana na podstawie złożonego zamówienia drogą elektroniczną pod adresem reklama@lesne-rzemioslo.pl Realizacja usługi dokonywana jest na podstawie zasad ogólnych i obowiązujących przepisów prawa. Zamówienie określa liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne warunki dodatkowe.

2. Złożenie zamówienia publikacji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez Leśne Rzemiosło, przy czym emisja może zostać odwołana przez Reklamodawcę w całości lub części na następujących warunkach:
a) wpłynięcie rezygnacji z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych wobec Państwa, jeżeli nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed datą publikacji reklamy.
b) w przypadku, gdy rezygnacja z zamówienia wpłynie do Leśnego Rzemiosła po terminie określonym w ust. 2a niniejszego paragrafu, Leśne Rzemiosło jest uprawnione do obciążenia Reklamodawcy wynagrodzeniem w wysokości 50% wartości zamówienia.
c) rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie (e-mailowo na adres reklama@lesne-rzemioslo.pl) w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.

3. Realizacja zamówienia

a) w trakcie realizacji kampanii i przez 60 dni po jej zakończeniu udostępniamy Reklamodawcy statystyki dotyczące zrealizowanych emisji i liczby kliknięć (jeśli reklama jest klikana).
b) jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie, Leśne Rzemiosło odpowiednio wydłuża czas jej realizacji lub Reklamodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.

4. Jeżeli Reklamodawca zażyczy sobie dokonania zmian w zamówieniu bądź materiale, prosimy o ich dostarczenie na piśmie (e-mailowo na adres reklama@lesne-rzemioslo.pl) z dokładnym określeniem, na czym mają one polegać. Zmiany wprowadzamy w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godz. w dni robocze. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast o tym poinformujemy, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

§2

Zamówienie musi zostać dostarczone Leśnemu Rzemiosłu nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.

§3

1. Materiał reklamowy w formie gotowej do zamieszczenia powinni Państwo dostarczyć do Leśnego Rzemiosła najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.

2. Materiały niezbędne do przygotowania reklamy przez Leśne Rzemiosło, powinny zostać dostarczone przez Reklamodawcę na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia emisji reklamy.

§4

Parametry techniczne materiału gotowego do zamieszczenia znajdują się pod adresem: https://www.lesne-rzemioslo.pl/reklama/

§5

1. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia oraz wszelkie inne uchybienia formalne zamówienia zwalniają Leśne Rzemiosło z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

2. Niedostarczenie gotowych materiałów reklamowych do emisji w terminie oznaczonym w §3. traktowane jest domyślnie jako odwołanie zamówienia z konsekwencjami określonymi w §1. pkt. 3.

3. Jeżeli w wyniku okoliczności opisanych w punktach powyżej (nieterminowe dostarczenie materiałów reklamowych) termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgodą Leśnego Rzemiosła przesunięty, po stronie Leśnego Rzemiosła nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną jego część.

4. Płatności

Zamówioną emisję reklamy Reklamodawca opłaca przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję włącznie- płatność z góry lub na podstawie wystawionej Reklamodawcy faktury. Płatność w ciągu 14 dni od wystawienia faktury- w tym przypadku emisja rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Postanowienia ogólne

§1

1. Leśne Rzemiosło nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Reklamodawcę reklam.

2. Po stronie Reklamodawcy pozostaje obowiązek zapewnienia, że ma on prawo posługiwać się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Złożenie przez Reklamodawcę zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiana reklama nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem (m. in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak i naszą polityką, czyli nie posiada treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Leśnego Rzemiosła, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych. Ponadto Reklamodawca oświadcza, iż złożone zamówienie nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. W przypadku, gdy Leśne Rzemiosło dostrzeże nieprawidłowości w składanym zamówieniu, ma prawo do nieprzyjęcia zamówienia bez uzasadnienia przyczyny.

3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Leśnemu Rzemiosłu w związku z treścią lub formą Reklamodawcy reklamą (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Reklamodawcy.

§2

1. Leśne Rzemiosło może bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu:

a) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczanie reklamy, albo też żądać dokonania zmian, jeżeli:

– treść lub forma reklamy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową portalu lub charakterem publikacji, polityką portalu lub innymi normami wiążącymi Leśne Rzemiosło.

– osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa lub innych norm zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Reklamodawcy reklam.

b) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie reklamy, jeżeli Leśne Rzemiosło nie otrzyma lubo otrzyma z opóźnieniem płatności za zamieszczane reklamy

2. Rozmowy telefoniczne dotyczące złożenia bądź realizacji zamówień są utrwalane.

§3

1. Stosowanie przez Reklamodawcę (lub podmioty działające na jego zlecenie czy podmioty, na których zlecenie działa Reklamodawca) jakichkolwiek systemów, skryptów, lub kodów pozyskujących informacje o użytkownikach Portalu, ich zachowaniach względem Reklam lub względem treści rozpowszechnianych na stronach Portalu, a także informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkowników (w tym informacji o zawartości stron internetowych lub informacji umożliwiających ich klasyfikację), jak i również wykorzystanie informacji wskazanych powyżej w sposób i w celach wykraczających poza potrzeby wynikające z realizacji zamówienia dotyczącego kampanii reklamowej, w ramach której informacje zostały pozyskane, wymaga uzyskania odrębnej zgody Leśnego Rzemiosła, przy czym Leśne Rzemiosło może udzielić zgody na czas nieokreślony (aż do odwołania) lub na czas określony- w dowolnej formie, z której zgoda taka będzie jednoznacznie wynikać.

2. Niezależnie od uzyskania zgody Leśnego Rzemiosła, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Reklamodawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić, aby pozyskiwanie informacji wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz ich wykorzystywanie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności, gdy pozyskiwanie informacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu lub ich wykorzystywanie, będzie w świetle obowiązującego prawa wymagać uzyskania zgody użytkownika lub zapewnienia użytkownikowi możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec takiego pozyskiwania informacji lub ich wykorzystywania. Po stronie Reklamodawcy leży uzyskanie stosownej zgody użytkownika lub zapewnienie użytkownikowi możliwości wniesienia sprzeciwu, a po jego wniesieniu- zaprzestanie pozyskiwania informacji lub ich wykorzystywania.

3. Naruszenie ograniczeń lub obowiązków określonych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowi rażące naruszenie umowy przez Reklamodawcę (w tym umowy zawartej w drodze zamówienia) wiążącej Leśne Rzemiosło i Reklamodawcę i uprawnia Leśne Rzemiosło do żądania zapłaty przez Reklamodawcę kary umownej w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Reklamodawcę stosownego wezwania Leśnego Rzemiosła. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Leśne Rzemiosło odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną.

§4

Zawierając umowę (w tym poprzez złożenie i przyjęcie zamówienia) Reklamodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Leśne Rzemiosło materiałów reklamowych objętych umową (w tym znaków towarowych i nazwy) do celów archiwalnych, a także dla promocji serwisów internetowych Leśnego Rzemiosła lub usług reklamowych Leśnego Rzemiosła, w szczególności poprzez ich zwielokrotnianie drukiem lub cyfrowo, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlanie, nadawanie, jak i również publiczne udostępnianie w sposób taki, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6. Reklamacje

1. Jeżeli Reklamodawca ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści realizacji zamówienia. proszony jest o niezwłoczny kontakt (e-mailowo na adres reklama@lesne-rzemioslo.pl). Reklamacja zostanie rozpatrzona i udzielona zostanie odpowiedź- nie później niż 48 godzin w dniach roboczych. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast o tym poinformujemy, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

2. Reklamację prosimy zgłosić w dniu pierwszej kwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych emisjach reklamy.

3. Reklamacje dotyczące ilości emitowanych form reklamowych i sposobu ich emisji prosimy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie tego terminu reklamacji nie uwzględnimy oraz uznamy, że kampania w danym zakresie została zrealizowana prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem lub zawartą umową.

4. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Leśne Rzemiosło szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.

7. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zasady ogólne nie mają zastosowania do zawierania umów z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby będące konsumentami proszone są o kontakt (e-mailowo, na adres reklama@lesne-rzemioslo.pl) w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie usług reklamowych.

2. Niniejsze zasady ogólne obowiązują od 19.11.2016.