Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://lesne-rzemioslo.pl (dalej jako: „Lesne-rzemioslo.pl”, „Serwis Internetowy”).

Lesne-rzemioslo.pl jest portalem internetowym zajmującym się tematyką szeroko pojętego Bushcraftu. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń i reklam dotyczących powyższej tematyki, publikowanie specjalistycznych artykułów, które za pośrednictwem Administratora są udostępniane na stronie serwisu, a także kontakt w celu zamówienia kampanii reklamowej.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

W celu zamówienia kampanii reklamowej konieczny jest kontakt z Usługodawcą pod wskazanym na stronie Serwisu adresem poczty elektronicznej.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Lesne-rzemioslo.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Lesne-rzemioslo.pl

 

1)  O NAS

Właścicielem Serwisu Lesne-rzemioslo.pl jest TOMASZ PATERSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEŚNE RZEMIOSŁO TOMASZ PATERSKI, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: Manieczki os. Słowiańskie 56, 63-112 Brodnica oraz adres do doręczeń: ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7851762535, REGON 365322459, adres poczty elektronicznej: kontakt@lesne-rzemioslo.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  • MIEJSCE REKLAMOWE – usługa dostępna w ramach konta, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę każdorazowo określanej przestrzeni w obrębie Serwisu, na której następnie Usługobiorca może umieścić swoją reklamę.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
  • OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, LESNE-RZEMIOSLO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://lesne-rzemioslo.pl.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Lesne-rzemioslo.pl.
  • USŁUGODAWCA – TOMASZ PATERSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEŚNE RZEMIOSŁO TOMASZ PATERSKI, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: Manieczki os. Słowiańskie 56, 63-112 Brodnica oraz adres do doręczeń: ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7851762535, REGON 365322459, adres poczty elektronicznej: kontakt@lesne-rzemioslo.pl.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LESNE-RZEMIOSLO.PL

 1. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu.
 2. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy dotyczącej płatnego umieszczania treści takich jak reklamy i ogłoszenia w ramach serwisu przez Usługobiorcę, a także ustalenie warunków publikowania przez usługobiorcę w Serwisie specjalistycznych artykułów.
 3. Serwis Internetowy umożliwia kontakt z Usługodawcą w celu zawarcia umowy sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych na określony czas, a także na ilość kliknięć.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 35.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 35.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 28.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4)  KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  • Konto;
  • Newsletter.
 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 4. Samo utworzenie i korzystanie Konta jest nieodpłatne. Korzystanie z innych funkcjonalności jest płatne zgodnie z cennikiem. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta korzystanie z nich wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z Cennikiem.
  • Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta może być uiszczona w formie jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta. Usługobiorca może dokonać opłaty po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Internetowym.
  • Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
  • Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com (spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, adres: https://www.paypal.com/pl).
   • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495).
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 6. Korzystanie z Konta jest możliwe również po założeniu konta w sklepie internetowym .
 7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lesne-rzemioslo.pl.
 8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lesne-rzemioslo.pl.

5)  WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest przesłanie danych (zdjęcia, filmy, tekst, cena biletów, adres imprezy itd.), które następnie mają zostać zamieszczone przez Administratora strony oraz widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Przesłanie danych możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 24 godzin od kliknięcia pola akcji.
 2. Usługobiorca przesyłający dane obowiązany jest aby były to jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
 3. Usługobiorca przesyłający dane obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Przedmiot i treść Ogłoszenia powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Kampanii Reklamowych oraz Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do nadesłania danych w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do nie nadsyłania danych zawierających (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

6)  WARUNKI REALIZACJI KAMPANII REKLAMOWEJ

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest przesłanie baneru reklamowego i ustalenie sposobu realizacji kampanii reklamowej (czas lub kliknięcia). Reklama będzie widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Przesłanie baneru reklamowego i ustalenie sposobu realizacji kampanii reklamowej możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji.
 2. Usługobiorca przesyłający baner reklamowy obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków reklamy. Zamieszczony baner nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Treści reklamowe powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Przedmiot i treść baneru powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Kampanii Reklamowej oraz Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do zgłoszenia baneru w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Reklam oraz w języku polskim.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach banneru (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
 5. Szczegółowe zasady zamieszczania reklam w serwisie Leśne Rzemiosło zamieszczone w zakładce „Zasady zamieszczania reklam” są częścią warunków realizacji kampanii reklamowej. Dostępne są pod tym adresem: klik.

7)  WARUNKI ZAMIESZCZANIA ARTYKUŁÓW

 1. Jedną z możliwości Serwisu Internetowego jest zamieszczenie przez Usługodawcę artykułu  branżowego autorstwa Usługobiorcy występującego w charakterze Redaktora. Tematyka artykułu powinna być  związana z zakresem działalności Serwisu.
 2. W celu opublikowania artykułu Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Opublikowanie artykułu następuje po uzgodnieniu jego tematyki, zaakceptowaniu artykułu przez Usługodawcę oraz dokonaniu przez Usługodawcę korekty artykułu w zakresie językowym i stylistycznym.
 3. Usługodawca, w zamian za prawo opublikowania artykułu Usługobiorcy i przedstawienia w ten sposób Usługobiorcy szerokiemu gronu odbiorców, stwarzając tym samym możliwość promocji należącego do Usługobiorcy bloga lub kanału YouTube , nabywa od Usługobiorcy prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Usługobiorcę artykułów będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja niewyłączna, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

8)  KONTAKT Z LESNE-RZEMIOSLO.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@lesne-rzemioslo.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Lesne-rzemioslo.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

9)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE LESNE-RZEMIOSLO.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: sklep@lesne-rzemioslo.pl lub pisemnie na adres: ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lesne-rzemioslo.pl .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

13)  PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie i przedrukowywanie, komercyjne wykorzystywanie całości jak i fragmentów zawartych na stronie treści bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Lesne-rzemioslo.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15)  ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU KAMPANII REKLAMOWYCH I OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Kampanii Reklamowych w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

Przedmiotem Kampanii Reklamowej w Serwisie Internetowym nie mogą być:

 • Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

16)  ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

LEŚNE RZEMIOSŁO TOMASZ PATERSKI
ul. Klasztorna 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski
kontakt@lesne-rzemioslo.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

Wzór formularza odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać z tej strony: klik
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Lesne-rzemioslo.pl

klapka do treści